Reklam
Türkiye'de Patent - Yarışma Makalesi 40
(15 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
Patent buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Önemli bir yer tutan patent hakkı
özellikle teknolojiyi tek elden yaygınlaştırmanın aracı olması bakımından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren bir haktır. Patentin tarihçesine değinecek olursak; ahilik sistemine göre esnaf birliği kurmak için yeni bir ürün geliştirmek ya da teknolojide bir yenilik ortaya koymak gerekmekteydi. Geliştirilen yenilik için günümüzde patentlerde olduğu gibi bir tekel hakkı verilmekteydi. Yeni tekniği geliştiren ve uygulayan esnaf birliğinin başına "Pir" denilmekteydi. "Pir'e" verilen fikri hak, sadece sınırlı bir bölgede geçerliydi ve yeni ustalar yetiştirmesi şartıyla verilirdi. Farklı bir bölgede o ürünü veya tekniği kullanmak ise mümkündü. Kullandığımız otomobiller, elektronik veya elektronik olmayan tüm makineler, donanımlar, icatlar, üretim teknikleri gibi tüm kategoriler patenin muhafazasının kapsamındadır.
Patent yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu.
 
Türkiye'de patent kanunlarını önce alan ülkeler kategorisindedir ve 1979 ‘’ihtira beratı kanunu’’ yani patent ve marka konularında bu kanun üzerine müzakere yapılacaktır. Cumhuriyetin ilk yıllarında da sınaî mülkiyet haklarının korunmasına önem verilmiş ve "Sınaî Mülkiyetin Korunması için Uluslararası Bir Birlik Oluşturulması Hakkındaki Paris Sözleşmesi'ne 1925 yılında katılım sağlanmıştır. Bir diğer kabul edilen 551 sayılı "Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" almıştır Türkiye'de, ilk patent kanunu 1844 tarihli Fransız kanundan esinlenerek hazırlanmış ve 13 Mart 1879'da yürürlüğe girmiştir. Daha sonra bu kanunun yerini 1995 yılında.
Bu kanun Türkiye’de patent koruma kanunlarının temelini oluşturmakta ve ülkemiz patent haklarını savunan ve koruyan ilk ülkelerin yerini almaktadır. Ülkemizde bu yasaların işlevselliğini artırabilmek için birçok kurum oluşturulmuş ki bu kurumlardan birisi de şüphesiz ki; Türk Patent Kurumu oluşturmaktadır Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Ve Ticaret bakanlığına bağlı bu kurum yasal, bağısız, özel bütçeli bir kuruluştur. Teknolojik bilgiye katkıda bulunmak, memleket genelinde serbest rekabet ortamı yaratmak, araştırmaların artışına neden olmak, markaların korunmasını sağlamak ve devlete gerekli belgeleri veya yabancı devlete gerekli evrakları teşkil etmek yani kısacası patenti devletleştirme çapası içerisinde bulunan kurumdur. Kurumun memlekete yararı ise akıl yaratmanın tanınmasını, buluş fikirlerinin özendirilmesini, araştırmadan hareketle teknik bilginin yaygınlaştırmasını sağlamaktır. Bazı uygulamalar patent korunmasının dışındadır.
Buluşlar gizli tutulmalıdır. Birisi tarafından veya siz birisine açıklarsanız patentlenmez böylece koruma altına alınmış sayılmaz. Patentler ulusaldır, birden fazla ülkeye başvuruda buluna bilinir. 1994'ten günümüze kadar geçen dönem içinde 11 uluslararası anlaşmaya taraf olunmuştur. Ülke çapında güçlü bir sınaî mülkiyet sistemi oluşturulması amacıyla ihtisas mahkemeleri kurulmuş, sistemin kullanıcılarına yönelik verilen eğitim ve düzenlenen tanıtım faaliyetleriyle kamunun bilinçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülmüştür.
Ayrıca, uluslararası anlaşmalara taraf olunması nedeniyle gerekli olan ve uygulamadan doğan sorunları gidermeye yönelik mevzuat değişiklikleri de bu dönem içerisinde gerçekleştirilmiştir. Patent bir ülkenin ekonomisinin ne kadar nizamlı, düzenli, planlı olarak yapıldığının göstergesidir aynı zamanda çünkü; ülke ekonomisinde yapılacak olan herhangi bir girişimin patentlenmesi demek o imal edilen ürün veya her hangi bir şeyin imalatının, piyasasının, pazarlamasının ve satışının tek elden yapılması demek ve kalitesinin yani güvenirliğinin maksimum düzeye ulaşmasını sağlar.

Yazar: Hasan KARABULUT
 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap

Patentle Kazanmak KitabI ÇIKTI!

SIKÇA SORULANLAR

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi Ne Kadardır?
Uluslararası marka tescilinin de koruma süresi on yıldır. Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekilin uluslararası koruma süresinin bitiminden önceki altı ay içinde bir hatırlatma yaparak sürenin bitmekte oludğunu bildirir.
 
Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası başvuru; Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Uluslararası tescilin sağlanabilmesi için
Devamını oku...