Davacının davalı şirket tarafından yapılan tescil başvurusunun .....
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
19.HUKUK DAİRESİ 19H 2002001114 30/04/2002

Davacının davalı şirket tarafından yapılan tescil başvurusunun reddi gerektiği yolundaki itirazları diğer davalı enstitüce reddedilmiş olup, itiraza konu başvurunun işlemden kaldırılması halinde davacı, enstitü hakkındaki davasını sürdürüp sürdürmemekte serbest olduğundan mahkemece, davacıdan davaya devam edip etmeyeceği sorulmalı, enstitü kararlarının incelenmesinde, bu kararların verdikleri tarihteki koşullar nazara alınarak incelendiği hususu da gözönünde tutulmak suretiyle, gerektiğinde tarafların delilleri toplanmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

T.C.
                YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS   KARAR
2002/1114  2002/4194
YARGITAY  KARARI
MAHKEMESİ     :Ankara Asliye 8. Ticaret Mahkemesi
TARİHİ                :14.11.2001
NO'SU                :2001/545-736

Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 8. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 14.11.2001 tarih ve 2001/545-736  sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 30.04.2002 günde davacı avukatı Teoman ile davalılar avukatı gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin altmıştan fazla ülkede tescilli "T..." markasının Türkiye'de tescili için yaptıkları başvurunun, davalı Enstitü tarafından, diğer davalının aynı markanın tescili için yaptığı başvuru gerekçe gösterilmek suretiyle reddedildiğini ileri sürerek, davalı Enstitü Markalar Dairesi Başkanlığı  ve Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE vekili, davacı başvurusunun 556 sayılı KHK'nin 7/1-b bendi uyarınca reddedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı vekili, müvekkilinin tescil başvurusundan vazgeçtiğini ve davanın konusuz kaldığını savunarak davanın reddini istemiştir.
 

Mahkemece, toplanan delillere göre, davalı başvurusunun işlemden kaldırıldığı; ancak davacının başvurusunun reddine dair kararın ayakta kalmasının doğru olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar temyiz etmiştir.

Dava, davalı TPE'nin kararlarının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, diğer davalı şirket tarafından yapılan tescil başvurusunun işlemden kaldırılması nedeniyle, davalı Enstitü kararlarının ayakta kalamayacağı gerekçesine dayanılarak hüküm kurulmuştur.

Davacının, davalı şirket tarafından yapılan tescil başvurusunun reddi gerektiği yolundaki itirazları Enstitüce reddedilmiş olup, itiraza konu başvurunun işlemden kaldırılması halinde, davacı Enstitü hakkındaki davasını sürdürüp sürdürmemekte serbesttir. Mahkemece, davacıdan davaya devam edip etmeyeceği sorularak, Enstitü kararlarının incelenmesinde, bu kararların verildikleri tarihteki koşullar nazara alınarak incelendiği hususu da göz önünde tutulmak suretiyle, gerektiğinde tarafların delillerinin toplanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalılar yararına BOZULMASINA, 250.000.000 TL. duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 30.04.2002  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.                         

 

(Kaynak; www.yargitay.gov.tr)

 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap