Patent hakkına tecavüz halinde öngörülen müeyyide,.....
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
7.CEZA DAİRESİ 07C 200100654210/07/2001

1-Patent hakkına tecavüz halinde öngörülen müeyyide, kıyas yolu ile faydalı model belgesine tecavüz halinde uygulanamaz. 2-CMUK.nun 268/son maddesi yarınca hükmün mahkeme mührüyle mühürlenmesi gerekir.

T.C
  YARGITAY
7.CEZA DAİRESİ

E.  2001/6542
K.  2001/12904
TEBLİĞNAME   :7M/2001-032728
 

551 sayılı kanun hükmünde kararnameye muhalefetten sanık M.B. hakkında yapılan duruşma sonunda; hükümlülüğüne, işyerinin 1 yıl süre ile kapatılmasına ve aynı süre ile ticaretten men'ine ve tecile dair BAKIRKÖY 3.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, sanık vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 27.3.2001 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.


551 sayılı patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararnamenin 1.maddesinde "Bu kanun hükmünde kararnamenin amacı buluş yapma faaliyetini özendirmek buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar" hükmü ile anılan kararnamenin amaç ve kapsamı belirlenmiştir. Müteakip maddelerinde patent başvurusu ve şartları açıklandıktan sonra madde 72'de patent süresi, 73.maddede patentten doğan hakkın kapsamı belirtildikten sonra 4128 sayılı kanunun 1.maddesi uyarınca anılan kararnamenin 73.maddesinden sonra gelmek üzere 73/A maddesi ile cezai müeyyideler öngörülmüştür. Ancak faydalı model belgesi ile ilgili hususlar anılan kanun hükmünde kararnamenin 154-170.maddelerinde düzenlenmiş olup 166.maddede faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde patentler için öngörülen hükümler faydalı model belgeleri için de uygulanır." Hükmüne yer verilmekte ise de bu madde ile faydalı model belgesinin, sahibine hukuki açıdan koruma sağladığı anlaşılmaktadır. Zira 4128 sayılı yasa ile ayrıca faydalı model belgesine tecavüz halinde cezai müeyyide öngörülmediği cihetle, patent hakkına tecavüz halinde öngörülen cezai müeyyidenin kıyas yolu ile
faydalı model belgesine tecavüz halinde de uygulanmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

 

Kabul ve uygulamaya göre de; 1-Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü hakkında açılıp derdest bulunan İstanbul 9.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2000/358 esas sayılı aynı mahkemede derdest 1999/1377 esas sayılı tazminat ile fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin 2001/70 esasında kayıtlı haksız rekabet dosyalarının sonucu araştırılmadan faydalı model belgesinin geçerliliğini koruyup korumadığı saptanmadan karar verilmesi, 2-Hükmün dayanağını teşkil eden faydalı model belgesi ile ekindeki belgelerin onaysız fotokopi olduğu gözetilerek denetime imkan verecek şekilde aslı veya onaylı suretleri Patent Enstitüsü Başkanlığından getirtilmeden karar verilmesi, 3-Hükmün mahkeme mührü ile mühürlenmemesi suretiyle CMUK'nun 268/son maddesine muhalefet edilmesi,

 

SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 10.7.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.              

 

(Kaynak; www.yargitay.gov.tr)

 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap