Bir çok ülkede tescilli markanın tanınmış marka olduğunun .....
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
11.HUKUK DAİRESİ 11H 2001003610

25/06/2001 

Bir çok ülkede tescilli markanın tanınmış marka olduğunun ve Paris Sözleşmesi gereğince koruma altında olduğunun kabulü doğrudur. TPE nün İtirazı incelediği sıradaki hukuki duruma göre karar vermesinde isabetsizlik yoktur.

T.C.
     YARGITAY
11.HUKUK DAİRESİ

E.   2001/3610
K.   2001/5701
T.   25.06.2001

                                              YARGITAY  KARARI


Davacı vekili, müvekkilinin 97/ 15735 kodla işlem görmekte olan "LECCE PEN GREEN" ibareli marka başvurusunun, mezkür ibarenin aynı veya aynı türdeki mallar için dava dışı.... Şti. adına tescili bulunan "LECCE PEN" markası ile benzer olduğu gerekçesiyle davalı tarafından reddedildiğini, itiraz üzerine Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nca da itirazın reddedildiğini, markanın dünyaca tanınmış ve birçok ülkede de tescili bulunduğunu, Türkiye'de de ithalatçı .....Ltd. Şti. tarafından 1993 yılından beri pazarlandığını, tanınmış markaların Paris sözleşmesi' nin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1nci maddesi  hükümlerine göre koruma altında olduğunu, dava dışı ..Ltd. Şti. hakkında marka iptali davası açıldığını ve halen görülmekte olduğunu ileri sürerek, davacı markasının tanınmış olduğunun saptanması ve davalının red kararının iptalini istemiştir.

Davalı vekili, davacının tescilini istediği markanın dava dışı.... Şti. adın tescilli marka ile aynı olduğunu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WİPO) tarafından hazırlanan dünyaca tanınmış marka kriterlerini de taşımadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporu ile Beyoğlu Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nin 1994/14 esas sayılı kesinleşen dosya içeriğine göre davacının markasının tanınmış marka olduğu, dünyanın birçok ülkesinde tescilinin yapıldığı, dava dışı ...Şti. adına yapılan tescilin de mahkemece iptal edilip kesinleştiği Paris Sözleşmesinin 6 ncı mükerrer maddesine göre kötü niyetli tescilin işleminin süreye bağlı olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne kara verilmiştir.   

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı markasının tanınmış marka olduğuna ilişkin tesis edilen kararda usul ve yasaya aykırılık görülmediğinden, davalı vekilinin bu yöne ilişen temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Ancak, davadaki istemlerden bir diğeri, davalı Türk Patent Enstitüsü'nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 36 ncı maddesi gereğince verdiği red kararının iptali istemine ilişkindir. Anılan kurulca itiraz tarihindeki hukuki durum değerlendirilerek 15.03.1999 tarihinde davacının itirazı reddedilmiştir. Dava dışı....Ltd.Şti.ne ait markanın iptali kararı ise 06.10.2000 tarihinde kesinleşmiştir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararı tarihinde henüz 3 ncü kişi adına tescilli bir marka bulunduğuna göre, itirazın reddinde anılan kararname hükümlerine aykırılık yoktur. Bu durumda davanın bu yöne ilişen bölümünün reddine karar vermek gerekir iken, yazılı gerekçeyle kabul kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.        

 

(Kaynak; www.yargitay.gov.tr)

        

 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap