Yargılama sırasında, zarar gören üçüncü kişilerin, faydalı modelin....
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
11.HUKUK DAİRESİ 11H 2004001540 02/11/2004

Yargılama sırasında, zarar gören üçüncü kişilerin, faydalı modelin hükümsüzlüğünü talep etmeleri için 551 sayılı KHK.nin 161 nci maddesine göre itiraz etme koşulu, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile iptal edildiğine ve bu iptalin derdest davalarda da uygulanması gerekir.

T .C.            
                YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS   KARAR
2004/1540   2004/10623
YARGITAY  KARARI

MAHKEMESİ :İ. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi  
GÜNÜ                :04.11.2003
SAYISI               :2002/834 - 2003/604
DAVACI             :A. Makina- Yaşar
DAVALILAR  :1-U Ambalaj ve Mak. San. Tic. A.Ş.
    2-Şaban

Taraflar arasında görülen davada İ Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 04.11.2003 tarih ve 2002/834 - 2003/604 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalılara ait tescilli faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir. Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, dosya kapsamına göre, davacının ilan süresi içinde itirazda bulunmadığı, bu durumda 551 sayılı KHK'nin 165/3 ncü madde hükmü uyarınca, dava hakkının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Davacı vekili, davalı adına tescilli olan faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, 551 sayılı KHK.nin 161 nci maddesi hükmüne göre üç aylık sürede itiraz etmeyen davalının, aynı Kararname'nin 165 nci maddesi gereğince dava açma hakkı olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 165 nci maddesinin 2 nci fıkrasında  faydalı modelin hükümsüzlüğünü isteyebilecek kişileri, zarar gören üçüncü kişiler veya Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ilgili resmi makamlar veya 157 nci maddeye göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip olan kişiler olarak sınırlamıştır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre ise, zarar gören üçüncü kişiler ile ilgili resmi makamların faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep edebilmesi için, 161 nci maddeye göre itiraz etmiş olmaları şart kılınmıştır. Ancak, 21.04.2004 gün ve 25440 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 23.03.2004 gün ve 2001/1 Esas, 2004/36 Karar sayılı kararı ile, 551 sayılı KHK.nin 165 nci maddesinin üçüncü fıkrası, Anayasa'nın 36 ve 91 nci maddelerine aykırı bulunarak, iptaline karar verilmiştir. 

Yargılama sırasında, zarar gören üçüncü kişilerin, faydalı modelin hükümsüzlüğünü talep etmeleri için 551 sayılı KHK.nin 161 nci maddesine göre itiraz etme koşulu, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile iptal edildiğine ve bu iptalin derdest davalarda da uygulanması gerektiğine göre, mahkemece bu değişiklik karşısında, davacının, dava hakkı olup olmadığının yeniden incelenmesi ve buna göre tarafların iddia ve savunmalarının değerlendirilmesi gerekeceğinden,  mahkeme kararının davacı  yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı  yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   Başkan  Üye   Üye   Üye             Üye                         

 

(Kaynak; www.yargitay.gov.tr)

 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap