4128 sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin .....
(4 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
7.CEZA DAİRESİ 07C200100654006/06/2001

4128 sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73. maddesinden sonra gelmek üzere 73/A maddesi ile cezai müeyyideler öngörülmüştür. Ancak faydalı model belgesi ile ilgili hususlar anılan kanun hükmünde kararnamenin 154-170 maddelerinde düzenlenmiş olup 166. maddede faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği taktirde Patentler için öngörülen hükümler faydalı model belgeleri içinde uygulanır. Hükmüne yer verilmekte ise de bu madde ile faydalı model belgesinin, sahibine hukuki açıdan koruma

T.C.
   YARGITAY
7.CEZA DAİRESİ

E.  2001/6540
K.  2001/10641

Tebliğname      :7M/2001-32729
                                                    

       
Endüstiriyel Tasarımın Korunması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye muhalefetten sanıklar H.Ç. ve A.K. haklarında yapılan duruşma sonunda;Hükümlülüklerine, ertelemeye dair BAKIRKÖY  3.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 28.3.2001 tarihli  tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:


Avukatlık asgari ücret tarifelerinin 21/2. madde ve fıkrası gözetilmeyerek, müdahale tarihi itibarı ile eksik maktu ücreti vekalet tayini temyiz edenin sıfatına göre bozma sebebi sayılmamıştır.


551 sayılı Patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararnamenin 1. maddesinde “Bu kanun hükmünde kararnamenin amacı buluş yapma faaliyetini özendirmek buluşların Sanayi’ye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara Patent veya faydalı model belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar.”  Hükmü ile anılan kararnamenin amaç ve kapsamı belirlenmiştir. Müteakip maddelerinde Patent başvuru ve şartları açıklandıktan sonra madde 72’de patent süresi, 73. maddede Patentten doğan hakkın kapsamı belirtildikten sonra 4128 sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca anılan kararnamenin 73. maddesinden sonra gelmek üzere 73/A maddesi ile cezai müeyyideler öngörülmüştür.


Ancak faydalı model belgesi ile ilgili hususlar anılan kanun hükmünde kararnamenin 154-170 maddelerinde düzenlenmiş olup 166. maddede  faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile
çelişmediği taktirde Patentler için öngörülen  hükümler faydalı model belgeleri içinde uygulanır.” Hükmüne yer verilmekte isede bu madde ile faydalı model belgesinin, sahibine hukuki açıdan koruma sağladığı anlaşılmaktadır. Zira 4128 sayılı yasa ile ayrıca faydalı model belgesine tecavüz halinde cezai müeyyide öngörülmediği cihetle, Patent hakkına tecavüz halinde öngörülen cezai müeyyidenin kıyas yolu ile faydalı model belgesine tecavüz halinde de uygulanamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,


Kabul ve uygulamaya göre de;

1-Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü hakkında açılıp, derdest bulunan İstanbul 9.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2000/358 esas sayılı dosyası ile aynı mahkemede derdest 1999/1377 esas sayılı tazminat davası ile fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin 2001/70 esasında kayıtlı haksız rekabetin tesbiti ve tazminat istemli hukuk davalarının sonucu araştırılmadan, faydalı model belgesinin geçerliliğini koruyup korumadığı saptanmadan hüküm tesisi,


2-Faydalı model  belgesi ve eki tarifnamenin asılları veya tasdikli suretlerinin Patent Enstitüsü Başkanlığından celpedilmeden dosya arasında mevcut onaysız fotokopilere itibar edilmesi,

SONUÇ: Yasaya aykırı sanıklar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA,  6.6.2001 günü oybirliğiyle karar verildi.      

 

(Kaynak; www.yargitay.gov.tr)

 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap