Faydalı Model isteme hakkına sahip olmayan, sadece zarar gören .....
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)

 

Daire Adı Daire Kodu Esas No Karar Tarihi Özeti
11.HUKUK DAİRESİ 11H 2000010047 13/02/2001

Faydalı Model isteme hakkına sahip olmayan, sadece zarar gören üçüncü şahıs durumunda olan kişiler hükümsüzlük davası açamazlar. Endüstriyel Tasarım Tescil başvuru tarihinden önce söz konusu tasarımın kamuya açıklandığı, yenilik vasfının olmadığı kanıtlandığına göre hükümsüzlüğüne karar verilmesinde isabetsizlik yoktur.

T.C.
     YARGITAY
11.HUKUK DAİRESİ

E.   2000/10047
K.   2001/1181
T.   13.02.2001

Davacı vekili, davalılar adına tescilli endüstriyel tasarım ve faydalı model belgelerine konu çantaların yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının bulunmadığını ileri sürerek, tescilin terkinini talep ve dava etmiş, karşı davanın ise reddini istemiştir.

Davalılar vekili, faydalı model belgesine karşı süresinde itiraz edilmediği için hükümsüzlük talebinde bulunamayacağını, diğer iddialarını ise kanıtlayamadığını savunarak davanın reddini istemiş, karşı davada ise, karşı davalının haksız rekabetinin önlenmesi talebinde bulunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucuna göre, 551 sayılı KHK'nin 165/3 ncü maddesi uyarınca faydalı model belgesine karşı ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içinde itiraz edilmediği için dava hakkının olmadığı, endüstriyel tasarım belgesine konu emtianın ise, yenilik ve ayırt edicilik unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, davada endüstriyel tasarım belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, karşı davada ise faydalı model belgesine haksız rekabetin önlenmesine karar verilmiştir.


Kararı, taraflar temyiz etmiştir.

Davacı taraf, davalı adına tescilli faydalı modelin yenilik vasfını taşımadığını ileri sürerek, terkin talebinde bulunmuştur. 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK' nin 154 ncü maddesinde, Kararnamenin 156 ncı maddesi hükmüne göre, yeni olan ve 10 ncu madde anlamında sanayiye uygulanabilen buluşların faydalı model belgesi verilerek korunacağı öngörülmüş, 156 ncı maddesinde de yenilik unsurunun hangi hallerde bulunmadığı açıklanmıştır. Yine aynı Kararname'nin 165 nci maddesinde ise, faydalı model belgesinin hükümsüzlük halleri sayılmış olup, davacı iddiasının "Faydalı model konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırılığı ispat edilmişse" hükümsüzlüğe karar verileceğine dair 165/1-a bendinde yer alan 154 ve 156 ncı maddelere aykırılık hallerine dayalı olduğu anlaşılmaktadır.

Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü kimlerin isteyebileceği de aynı düzenlemenin 165/2 nci maddesinde sıralanmıştır. Buna göre, zarar gören üçüncü kişiler veya Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ilgili resmi makamlar veya 165/1-d bendine göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişiler, söz konusu belgenin hükümsüzlüğünü talep edebilecektir. Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında ise, zarar gören üçüncü kişilerin ve ilgili resmi makamların faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep edebilmeleri için, 161 nci maddeye göre itiraz etmiş olmaları şart koşulmuştur. Hükümsüzlüğü talep hakkına sahip olup da itiraz şartına bağlı tutulmayanlar ise sadece faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişilerdir. Davacının davasını zarar gören üçüncü şahıs sıfatıyla açtığı, Kararnamenin 157 nci maddesi uyarınca faydalı model belgesi isteme hakkına sahip olduğunu ileri sürmediği ve davacı tarafından Kararnamenin 161 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde Enstitü'ye  bir itiraz yapılmadığı açıktır. Bu nedenle davacı tarafın faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep hakkı bulunmadığının kabulü ile bu hususa yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
Öte yandan, davalı taraf adına tescilli endüstriyel tasarımın, Kararnamenin 156 ncı maddesinde açıklandığı şekilde, başvuru tarihinden önce, dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde açıklanmış olduğu, bu durumda ise, Kararnamenin 154 ncü maddesinde belirtilen yeni olma niteliğini taşımadığı anlaşıldığından, endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne dair oluşturulan kararda da bir yanlışlık bulunmamakta olup, davalı tarafın bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Yukarda açıklanan nedenlere, dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, tarafların temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, 100.000.000.-TL duruşma vekillik ücretinin taraflardan alınarak yekdiğerine verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4.400.000.-'er lira temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan alınmasına, 13.02.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.          

 

(Kaynak; www.yargitay.gov.tr)

 
Gazete lan Vermek iin  tklaynz

Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak!

adres_kitap